тел. (044) 568-35-16
факс (044) 568-35-16
моб. (067) 998-25-37

США начнет продавать сланцевый газ Японии

Вплив водогосподарських об'єктів на природне середовище


Водогосподарські об'єкти роблять безпосередній вплив на природне середовище, яке проявляється як в період будівництва об'єктів, так і при їх експлуатації. Так, створення водосховищ істотно впливає на гідросферу - збільшується випаровування, порушуються природні режими водного стоку (поверхневого і підземного), змінюється якість води і т. П. При спорудженні великих водосховищ виникає додаткове навантаження на земну кору, інтенсифікуються тектонічні процеси, що викликають землетруси. Фільтрація води з водохранілі-ща сприяє зміні геологічної структури порід і їх фізико-хімічних характеристик.

При інтенсивному випаровуванні вологи з поверхні водоймищ, а також з підтоплених прилеглих територій можливі локальні зміни клімату (підвищення вологості повітря, освіту туманів, посилення вітрів і т. П.). Однак в залежності від природних умов такі дії можуть мати і позитивні наслідки, наприклад, створення водосховищ в посушливих зонах веде до сприятливих змін кліматичних умов, підвищуючи вологість повітря. |Однако в більшості випадків ці наслідки нега-тивно, і потрібні час і великі матеріальні витрати для пристосування до нових умов навколишнього середовища.

Водогосподарські об'єкти істотно впливають і на живу природу - рослинний і тваринний світ. Зміни параметрів водного середовища, атмосфери, грунту викликають екологічні порушення, що призводить до зміни екологічних систем - стратифікація води, коли верхні її шари добре про-Гревал під дією сонячної радіації, а нижні ,, особливо придонні, мають більш низьку температуру (рис. 6.1 ). Збереження або деформація екологічних систем в нижньому за водосховищем течії річки буде залежати від того, з яких шарів забирається і пропускається в нижній б'єф вода. При глибинному заборі з нижній б'єф буде надходити холодна вода, а вона може викликати пригнічення або загибель теплолюбних рослин і мікроорганізмів, службовців живильним середовищем для підводного тваринного світу. Це, в свою чергу ,, може привести до зміни видового різноманіття, наприклад іхтіофауни.


Створення водосховищ та інших водогосподарських об'єктів відноситься до антропогенного виду впливу на природу. Термін «антропогенний вплив» має на увазі вплив господарської діяльності людини на природу. Це вплив особливо сильно проявляється в період експлуатації водної системи підприємствами-водокористувачами окремих галузей енергетики, промисловості, транспорту і сільського господарства.

Теплові та атомні електростанції, скидаючи теплі води з систем охолодження конденсаторів парових турбін, порушують тепловий режим водойм і водотоків. Підвищення середньої температури води на 3 ° С і більше викликає незворотні процеси в екологічних системах. Цей вид впливу енергетичних об'єктів на природне середовище має особливо шкідливі наслідки при зосередженні на берегах штучних або природних водойм електростанцій великих потужностей.

Водний транспорт, що розвивається на річках і водоймищах-ніліщах, сприяє забрудненню води нафтопродуктами. Основним джерелом їх надходження у водойми і водотоки є витік палива і масел. Значні скиди комунальних стоків із суден, на яких не передбачена їх очищення або відсутня централізована їх приймання береговими водоочисними спорудами.

Інтенсифікація землеробства на зрошуваних і осушуваних землях в басейнах річок і озер пов'язана з широким застосуванням органічних мінеральних добрив. При порушенні технології удобрення ґрунтів значна їх частина виноситься поверхневими і ґрунтовими водами в річки і озера. В результаті вода забруднюється біогенамі- хімічними сполуками азоту і фосфору. Розвиток промислового тваринництва в зоні меліорованих землеробства викликає забруднення вод відходами тваринницьких ферм і комплексів. Зрошення земель є найбільшим водокористувачем (табл. 6.1) і в окремих випадках може викликати виснаження природних водних ресурсів. Це ще один суттєвий фактор антропогенного впливу на природне середовище.

При проектуванні заходів по меліорації земель необхідно враховувати місцеві особливості природних умов. Так, зрошення земель в південних районах країни може викликати засолення ґрунту, якщо не передбачені спеціальні агротехнічні заходи або порушена технологія поливу. В результаті підйому грунтових вод і їх інтенсивного випаровування відбувається накопичення солей в грунтовому шарі, яке завдає істотної шкоди сільському господарству, викликає екологічні порушення в природному середовищі. Ліквідація наслідків засолення земель - процес досить тривалий і пов'язаний з великими витратами, тому ще на стадії проектування необхідно передбачати інженерні рішення, які дозволили б уникнути цього несприятливого явища.У низьких місцях, прилеглих до меліорованих сільськогосподарських угіддях, в результаті інтенсивного поливу іноді відбувається заболочування земель. На таких землях з'являється болотна рослинність, гине ліс і чагарник. Освіта болотних місцевостей супроводжується зміною мікроклімату, з'являються хвороботворні комахи і т. П. Недостатнє врахування можливих несприятливих наслідків в порушенні природи, пов'язаних з інтенсивною меліорацією земель, в кінцевому рахунку позначається на продуктивності сільського господарства і умовах життя сільського населення.

Відведення промислових і комунальних стоків - один з найбільших і найнебезпечніших джерел забруднення водного середовища. Навіть в умовах широкого застосування очисних споруд не вдається уникнути забруднення стоками водойм і водотоків. Особливо складно регулювати поверхневі стоки з територій міст і підприємств. Розвиток промисловості і сільського господарства, комунальних господарств в районах, прилеглих до створюваних водогосподарським об'єктам і системам, є супутнім фактором антропогенного впливу на природу, і його необхідно враховувати при плануванні і проектуванні об'єктів водного господарства поряд з безпосереднім впливом цих об'єктів на навколишнє середовище.

Економіка гідротехнічного і водогосподарського будівництва: Учеб. для вузів. Д. С. Щавелєв, М. Ф. Губін, В. Л. Куперман, М. П. Федоров; За заг. ред. Д. С. Щавелєва. - М .: Стройиздат, 1986. - 423 с.